Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-10-16 12:59:46Последна промяна: 2017-10-16 12:59:33
АОП номер: 00831-2017-0011 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти по 12 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0002984
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 180000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи