Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2017-03-09 10:55:42Последна промяна: 2017-03-09 10:55:35
АОП номер: 00831-2017-0004 Статус: приключена

Доставка на медицински изделия и консумативи по 21 обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0002072
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 68200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-30 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277607
Документи