Сдружение МИГ Поморие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ МИГ ПОМОРИЕ", с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Организация на събития, изготвяне на филми, публикации, рекламни и промоционални материали“ и Обособена позиция 2: „Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Одобрена с Решение № 9/11.04.2018г. на Председателя на УС на СНЦ МИГ Поморие.

Дата и час на публикуване: 2018-04-12 13:58:12Последна промяна: 2018-04-12 13:57:54
АОП номер: 05561-2018-0001 Статус: затворена

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Изпълнение на мерки за  информация, публичност и комуникация за популяризиране на СВОМР на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие" с две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Организация на събития, изготвяне на филми, публикации, рекламни и промоционални материали" и Обособена позиция 2: "Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали", запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: професионално изпълнение на различни мерки за информация, публичност и комуникация за популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на нейното изпълнение от МИГ Поморие, съобразено със съответната специфика. Изпълнението на поръчката следва да се извърши съобразно Техническата спецификация (Приложение №1), представляваща неразделна част от настоящата документация.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003644
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Поморие
Прогнозна стойност: 122147.16 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79340000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николай Бояджиев
  • Телефон/и за контакт: 0877909333
Документи