МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия-вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, гр. Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгласно Спецификация

Дата и час на публикуване: 2017-12-13 14:46:15
АОП номер: 00998-2017-0007 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия- вътреочни лещи за нуждите на Очно отделение, попериодични заявки на възложитрля съгласно спецификация- монофокални стандартни вътреочни лещи и твърди вътреочни лещи. 

Индивидуален номер на процедурата: 0003225
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 259000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-03 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи