МБАЛ Югозападна Болница ООД

Доставка на медицински изделия - системи за транслуминална перкутанна ангиопластика с имплантиране на метална сплав / стент- системи/ за нуждите на звено "Инвазивна кардиология" на МБАЛ "Югозападна болница" ООД, по периодични заявки на възложителя, съгласно спецификация.

Дата и час на публикуване: 2018-12-17 13:41:06Последна промяна: 2018-12-14 17:19:38
АОП номер: 00998-2018-0009 Статус: възложена

доставка на мед. изделия - стент- сситеми, обособени в 6 позиции съгласно спецификация; приблизително количество: 492 броя мед. изделия

Индивидуален номер на процедурата: 0004455
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 340000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 340000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Глинджурска
  • Телефон/и за контакт: 0889010113
Документи