МБАЛ Троян

„Доставка на медицински изделия за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение -Троян” ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републиканския бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия” 2022 г. - 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-11-18 12:31:06
ID номер: 00086-2022-0008 Статус: затворена

Достовка на медицински изделия за нуждите на "МБАЛ - Троян" ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или Републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ 2022 г. 2023 г.

Обособена позиция № 1 - Медицински изделия за Ортопедия и травматология

Обособена позиция № 2 - Медицинскщи изделия за отделение по Хирургия

Индивидуален номер на процедурата: 0007143
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 68500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-28 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94