МБАЛ Троян

Доставка на газ пропан - бутан за отопление за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение - Троян ЕООД 2021 г. - 2022 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-08 13:07:25
ID номер: 00086 -2021-0007 Статус: отворена

Доставка на газ пропан - бутан за нуждите на МБАЛ - Троян ЕООД 2021 г. - 2022 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0006939
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 66000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09122000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-09-20 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра инж. Росен Дунков - Ръководител АСБ
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94