МБАЛ Троян

Доставка на медицински изделия за отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - ТРОЯН" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-08-20 15:48:15
АОП номер: 00086 -2021-0004 Статус: отворена

Доставка на медицински изделия за отделение по Хемодиализа на "МБАЛ - Троян" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0006917
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 77000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-09-09 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94