МБАЛ Троян

“ДОСТАВКА НА РЕНТГЕНОВА ТРЪБА ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SOMATOM SPIRIT POWER”

Дата и час на публикуване: 2020-03-25 10:24:58
АОП номер: 00086-2020-0002 Статус: отворена

Доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф SOMATOM SPIRIT POWER

Индивидуален номер на процедурата: 0006180
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 82145.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94
Документи