МБАЛ Троян

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД 2022 г. - 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2022-02-14 10:25:10
АОП номер: 00086-2022-0001 Статус: затворена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД

Лекарствените продукти са разделени на девет самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Храносмилателна система и метаболизъм;

Обособена позиция № 2: Кръв и кръвотворни органи;

Обособена позиция № 3: Сърдечно-съдова система;

Обособена позиция № 4: Дерматологични продукти. Пикочо-полова система и полови хормони. Системни хормонални лекарствени продукти;

Обособена позиция № 5: Антиинфекциозни лекарствени  продукти за системно приложение;

Обособена позиция № 6: Мускулно-скелетна система;

Обособена позиция № 7: Нервна система;

Обособена позиция № 8: Дихателна система;

Обособена позиция № 9: Лекарства за болни на хемодиализно лечение.

Индивидуален номер на процедурата: 0007028
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 451200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-03-14 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Меицова - Главна медицинска сестра
  • Телефон/и за контакт: 0670 623 94