МБАЛ Мездра

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МНОГОПРОФИЛАКТИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - МЕЗДРА“ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-12-02 15:44:07
ID номер: 00175-2020-0002 Статус: отворена

Настоящата поръчка обхваща ежедневна достака на хранителни продукти по 8 обособени позиции за период от 12 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0006613
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 69962.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-12-17 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Светозар Луканов
  • Телефон/и за контакт: 0877000070