МБАЛ Мездра

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ-Мездра” ЕООД”.

Дата и час на публикуване: 2018-08-02 17:07:49Последна промяна: 2018-08-02 17:07:27
Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - 8 БР. ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ МЕЗДРА " ЕООД ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ. 3 ОТ ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0004018
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 47970.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-16 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Божидарова
  • Телефон/и за контакт: 0877753051
Документи