МБАЛ Мездра

Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ - Мездра”ЕООД по обособени позиции от 1 до 22

Дата и час на публикуване: 2015-04-21 11:07:19Последна промяна: 2016-10-19 09:41:40
АОП номер: 00175-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на пациентите на „МБАЛ - Мездра”ЕООД по обособени позиции от 1 до 22

1. Обявление

2. Решение за откриване на процедура

3. Документи за участие

4. Документи за участие - описание

5. Запитване

6. Отговор

7. Решение за промяна - 27.4.2015г

8. Доклад на комисията - 24.7.2015г

9. Протокол на комисията №1 - 11.6.2015г

10. Протокол на комисията №2 - 16.6.2015г

11. Протокол на комисията №3 - 24.6.2015г

12. Протокол на комисията №4 - 16.7.2015г

13. Решение на комисията - 29.7.2015г

14. Обявление за възложена поръчка - 25.8.2015г

15. Обявление за възложена поръчка - 27.8.2015г

16. Обявление за възложена поръчка - 27.8.2015г

17. Обявление за възложена поръчка - 31.8.2015г

18. Обявление за възложена поръчка - 11.9.2015г

Индивидуален номер на процедурата: 0000544
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 420951.30 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-10 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт: