МБАЛ Мездра

Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16

Дата и час на публикуване: 2015-01-20 13:55:32Последна промяна: 2016-08-04 13:21:11
АОП номер: 00175-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на лекарствени средства, инфузионни разтвори, психотропни вещества и наркотични вещества за нуждите на пациентите на “МБАЛ Мездра” ЕООД по обособени позиции от 1 до 16

1. Обявление

2. Решенеи за откриване на процеура

3. Документи за участие - описание

4. Образци на документи

5. Техническо предложение

6. Протокол на комисията №1 - 05.3.2015г

7. Протокол на комисията №2 - 11.3.2015г

8. Протокол на комисията №3 - 16.3.2015г

9. Протокол на комисията №4 - 26.3.2015г

10. Доклад на комисията - 08.4.2015г

11. Решенеи на комисията - 09.4.2015г

12. Информация за сключен договор 1 - 12.5.2015г

13. Информация за сключен договор 2 - 12.5.2015г

Индивидуален номер на процедурата: 0000543
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Мездра
Прогнозна стойност: 253198.88 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-04 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи