Община Малко Търново

Доставка на горива за нуждите на автомобилите обслужващи Община Малко Търново

Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:38:02
АОП номер: 00031-2019-0007 Статус: отменена

Доставка на гориво за нуждите на автомобилите на Община Малко Търново в две обособени позиции:


Обособена позиция № 1 - Автомобилен бензин А95Н - 7000 л., Дизелово моторно гориво - 100 000 л., Газ пропан-бутан - 8 000 л. Продавачът да разполага с поне една бензиностанция (собствена или наета) на територията на гр. Малко Търново.


Обособена позиция № 2 - Автомобилен бензин А95Н - 1400 л., Дизелово моторно гориво - 20 000 л., Газ пропан-бутан - 1600 л. Продавачът да разполага с изградена търговска мрежа (бензиностанции - собствени или наети) на територията на цялата страна.


Горивата следва да отговарят на "Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол", приета с ПМС № 156 от 2003 г. и съгласно БДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0005109
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Малко Търново
Прогнозна стойност: 270000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Деян Йотов
  • Телефон/и за контакт: +359876078020