НУ Кирил Нектариев - Пловдив

" Приготвяне и доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и за учениците от I-ви до IV-ти клас в НУ" Кирил Нектариев " в гр.Пловдив"

Дата и час на публикуване: 2015-02-19 10:00:00Последна промяна: 2015-12-21 10:06:01
ID номер: 9039059 Статус: възложена

Предметът на поръчката е: "Приготвяне и доставка на закуски и плодове за децата от подготвителните групи и за учениците от І-ви до ІV-ти клас в НУ "Кирил Нектариев" в гр. Пловдив." Закуските следва да бъдат приготвяни в обект (фурна), регистриран за извършване на дейността. Доставките следва да се осъществяват до 8,30 ч. ежедневно през учебните дни в количества, определени по преценка на самия възложител според броя на присъстващите деца и ученици. За доставено определено количество закуски/плодове се съставят протоколи, които следва да бъдат подписани от директора на училището или друго упълномощено от него лице и от представител на доставчика. За доставените закуски цената се заплаща по банков път в срок до 5 (пет) работни дни след представяне на фактура. Фактурата се представя за доставките, извършени за един месец, след изтичането му. Аванс не се заплаща. Финансирането на поръчката е със средства, предоставени целево от държавния бюджет по реда на Постановление № 308 на Министерския съвет от 22.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. Доставките ще се извършват с транспорт, който следва да отговаря на нормативните изисквания за транспорт на храни.

Индивидуален номер на процедурата: 0000072
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 59679.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-04 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Борислав Шушнев
 • Телефон/и за контакт: 0887 909 329
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-02-19 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-19 10:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-02-19 10:00:00
 • Проектодоговор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-19 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-05 12:30:00
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 10:00:00
 • Справка за плащания по договор 01.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-01 10:00:00
 • Справка за плащания по договор 30.04.2015г

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-16 13:16:18
 • Справка за плащания по договор 01.06.2015г

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-16 13:16:48
 • Справка за плащания по договор 05.10.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 20:28:45
 • Справка за плащания по договор 02.12.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 21:12:47