НУ Св.Св.Кирил и Методий - Троян

Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2016г.

Дата и час на публикуване: 2015-11-27 17:33:00Последна промяна: 2016-04-20 14:33:51
ID номер: 9048212 Статус: възложена

Предмет на настоящата поръчка е извършването на доставка на хранителни продукти, за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян. Наименованието на поръчката е “Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2016г.“ и се финансира със собствени средства. Обектът на обществената поръчка, включва общо общо 8 групи, обособени в една позиция – Доставка на хранителни продукти, съдържаща 116 (сто и шестнадесет) номенклатурни единици, видни в Приложение № 3.1, неразделна част от настоящата документация за участие. Всеки участник може да участва за една или повече номенклатурни единици. Оценяването ще се извърши на база най-ниска предложена цена за съответната номенклатурна единица.

Електронни документи преди - 18.04.2016г.:

 

1. Публична покана - 27.11.2015г.

2. Заповед за откриване на процедура 048 - 27.11.2015г.

3. Заглавна страница - 27.11.2015г.

4. Указания за участие - 27.11.2015г.

5. Приложение 1 - Представяне на участника - 27.11.2015г.

6. Приложение 2 - Декларация по чл.47, ал.9 - 27.11.2015г.

7. Приложение 3 - Ценово предложение - 27.11.2015г.

8. Приложение 3.1 - за единични цени на предлаганите хранителните стоки - 27.11.2015г.

9. Приложение 4 - Проекто-договор - 27.11.2015г.

10. Приложение 5 - Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 години - 27.11.2015г.

11. Приложение 6 - Списък транспортни средства - 27.11.2015г.

12. Приложение 7 - Техническо предложение - 27.11.2015г.

13. Договор ТЕМЕНУГА ПАРУШЕВА 378 - 22.01.2016г.

14. Договор ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО 377 - 22.01.2016г.

15. Договор ГЪРКОВ ТРЕЙД 376 - 22.01.2016г.

16. Договор РОДОПА 375 - 22.01.2016г.

17. Информация за извършени плащания - Януари 2016г.

18. Информация за извършени плащания - Февруари 2016г.

19. Информация за извършени плащания - Март 2016г.

20. Обобщена информация от АОП - Март 2016г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000716
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Троян
Прогнозна стойност: 43333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Милена Петкова
  • Телефон/и за контакт: 067 062 314