Община Кайнарджа

"Доставка и монтаж на оборудване с учебни макети, табла и мултимедия за нов учебен корпус на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н.Й.Вапцаров“, с. Средище, общ. Кайнарджа".

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:57:37Последна промяна: 2017-08-09 15:56:16
ID номер: 12-00-110/09.08.2017г. Статус: отворена

Предмет на настоящата поръчка е доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нов учебен корпус на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н.Й.Вапцаров“, с. Средище, общ. Кайнарджа, предстоящ за изграждане с финансовата подкрепа на  Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.“ по силата на сключен ДБФП BG16RFOP001-3.002-0022-C01 /07.12.2016г.

            Конкретните видове артикули/активи от доставката, необходимите количества, както и изискванията към техническите им характеристики са детайлно посочени в Техническата спецификация с КС, Приложение №1 към настоящата Обява.

Индивидуален номер на процедурата: 0002698
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Средище
Прогнозна стойност: 59020.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34000000, 39000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мая Бочева
 • Телефон/и за контакт: 0885921825
Документи
 • Техническа спецификация- приложение 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:55:52
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132060
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:55:52
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:55:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за оборудване и КС

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:55:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132061
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:55:55
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:55:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3- образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:56:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132066
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:56:01
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:56:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4- Методика

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:56:04
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132073
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:56:04
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:56:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 5- Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:55:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132056
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:55:43
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:55:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОРЪЧКАТА. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:55:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132054
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:55:38
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:55:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:55:23
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132044
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:55:23
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:55:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява в АОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 15:55:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073132046
  Удостоверено време: 09.08.2017 15:55:29
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 12:55:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори