Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

ОП - "Доставка на гориво за извън пътна техника и трактори чрез сключване на борсов договор за срок от 12 месеца".

Дата и час на публикуване: 2024-02-08 15:37:04
АОП номер: 00153-2024-0001 Статус: възложена

Доставка на гориво за извън пътна техника и трактори.

Индивидуален номер на процедурата: 0007261
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134220
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи