Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

ОП - "Доставка на минерални торове през 2024г."

Дата и час на публикуване: 2023-12-20 09:50:25
АОП номер: https://app.eop.bg/buyer/16014 Статус: възложена

Доставки на минерални торове през 2024г. за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

Индивидуален номер на процедурата: 0007253
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 227000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14310000
Краен срок за подаване на оферта: 2024-01-15 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи