Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на продукти за РЗ през 2023г."

Дата и час на публикуване: 2022-12-08 13:57:07
АОП номер: 00153-2022-0009 Статус: отворена

Доставки на продукти за растителна защита през 2023г. за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

Индивидуален номер на процедурата: 0007153
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 80000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24451000 - продукти за РЗ
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-10 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи