Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на минерални торове и продукти за РЗ през 2021г." с обособена позиция 1 - "Доставка на минерални торове през 2021г." и обособена позиция 2 - "Доставка на продукти за РЗ през 2021г."

Дата и час на публикуване: 2021-01-12 14:11:46
Статус: отворена

Доставки на минерални торове и продукти за растителна защита през 2021г. за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе.

Индивидуален номер на процедурата: 0006635
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 180311.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000 - минерални торове, 24451000 - продукти за РЗ.
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-22 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Р. Якимов
 • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи
 • Решение за откриване на ОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 14:59:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140178461
  Удостоверено време: 12.01.2021 14:59:46
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 12:59:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за ОП

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:01:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140178565
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:01:13
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:01:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:03:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140178748
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:03:38
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:03:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:04:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140178815
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:04:49
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:04:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификации

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:07:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140178953
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:07:15
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:07:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проектодоговори - 2 броя

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:08:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179050
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:08:22
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:08:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание на Възложителя

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:10:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179196
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:10:25
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:10:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:12:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179384
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:12:21
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:12:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:13:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179457
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:13:23
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:13:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:14:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179515
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:14:10
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:14:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Критерии за подбор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:14:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179546
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:14:49
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:14:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:16:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179627
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:16:02
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:16:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларации - 3 броя

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:16:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140179670
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:16:51
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:16:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за мин. торове

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:25:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140180304
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:25:45
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:25:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за продукти за РЗ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140180377
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:26:57
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори