Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

„Достовка на гориво за извънпътна техника и трактори чрез сключване на борсов договор за срок от 12 месеца”.

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 11:56:07
АОП номер: 953165 Статус: възложена

Доставки на дизелово гориво за извън пътната техника и тракторите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе, чрез сключване на борсов договор за срок от 12, който започва да тече от датата на сключването му.

Индивидуален номер на процедурата: 0005862
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 112000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200 - дизелово гориво
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи