Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на гориво за извън пътна техника и трактори чрез сключване на борсов договор за 2019г."

Дата и час на публикуване: 2018-12-04 11:50:02
АОП номер: 881571 Статус: отворена

Доставка на гориво за извън пътна техника и трактори чрез сключване на борсов договор за 2019г. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004426
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 120000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Р. Якимов
  • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи