Какво съдържа документацията за участие в процедура по ЗОП ?

Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:

 1. Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
 2. Обявлението за обществената поръчка;
 3. Пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;
 4. Техническите спецификации;
 5. Образец на офертата, както и указание за подготовката й;
 6. Проекта на договор.
 7. Декларации за участие

В някой случаи в зависимост от вида на процедурата и  броя на обособените позиции задължително се публикуват:

 • Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;
 • Минималните изисквания към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции;
 • Минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти,
 • Инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;


Свържете се с нас