Институт по механика към БАН

Предоставяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-00011: „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle ( Mechanotronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies), финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Дата и час на публикуване: 2021-03-31 19:21:50
Допълнителна информация по процедурата

Услуга с предмет оценка на съответствието на проектна документация с основните изисквания към строежите и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на проекта.

Режимът на обществената поръчка е директно възлагане. 

Количество и обем на обществената поръчка: В съответствие на приложимите нормативни изисквания и Изискванията за изпълнение на обществената поръчка на Възложителя - Приложение 1 към поканата.

Документи
 • Покана за предоставяне на оферта

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 19:21:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146008630
  Удостоверено време: 31.03.2021 19:21:57
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 16:21:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания за изпълнение на обществена поръчка (Приложение 1)

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 19:22:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146008635
  Удостоверено време: 31.03.2021 19:22:01
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 16:22:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 19:22:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146008643
  Удостоверено време: 31.03.2021 19:22:05
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 16:22:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Предложение за изпълнение на поръчката (попълва се от кандидатите)

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 19:22:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146008646
  Удостоверено време: 31.03.2021 19:22:09
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 16:22:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение (попълва се от кандидатите)

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 19:22:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146008652
  Удостоверено време: 31.03.2021 19:22:12
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 16:22:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори