Институт по механика към БАН

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 01942-2019-0001статус: приключена

"Извършване на основен ремонт на лабораторно помещение, необходимо за монтиране на апаратура "Прът на Хопкинсон", по проект BGO5M2OP001-1.001-0008 "Национален център

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-07 16:05:27