Институт по механика към БАН

„Доставка на компютърна и периферна техника за научния колектив по проект КП-06-Н32/6 от 2019г. за нуждите на Институт по механика – БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-02-05 12:06:27Последна промяна: 2020-02-05 12:06:07
АОП номер: 01942-2020-0003 Статус: отворена

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на „открита процедура” по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП на основание чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП във връзка с чл. 73, ал.1 от ЗОП.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, като при отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.

При изготвяне на офертите, участниците следва да съблюдават точно характеристиките на стоките, посочени в Техническата спецификация.

Предложените стоки трябва да бъдат нови, неупотребявани, стандартни модели в производство, посочени на сайта на производителя към момента на подаване на офертите, в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя, придружени с инструкции за употреба, гаранционни карти.

Участниците трябва да посочат име на производителя, търговска марка, модел или друг отличителен знак (продуктов номер на производителя) за всеки предложен артикул.

Характеристиките на стоките по техническата спецификация следва да се считат за минимално задължителни, освен ако не е посочено друго. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.

Индивидуален номер на процедурата: 0005952
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 10169.50 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: доц.д-р Кирил Щерев, Марин Христов
  • Телефон/и за контакт: +3592 9733140
Документи