Институт по механика към БАН

Доставка, монтаж и инсталиране на специализирано технологично оборудване "Прът на Хопкинсон"за нуждите на Института по механика - БАН, финансирана по проект BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологиии"

Дата и час на публикуване: 2019-10-21 14:51:03
Документи