Институт по механика към БАН
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 1
пазарна консултация по чл. 44

Доставка, монтаж и инсталиране на специализирано технологично оборудване "Прът на Хопкинсон"за нуждите на Института по механика - БАН, финансирана по проект

Дата и час на публикуване: 2019-10-21 14:51:03
пазарна консултация по чл. 44

Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура - универсален изследователски комплекс за определяне на механичните

Дата и час на публикуване: 2019-10-08 14:02:47
пазарна консултация по чл. 44

„Извършване на СРР на помещение, необходимо за монтиране на апаратура „Прът на Хопкинсон”, по проект №BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център за мехатроника и чисти

Дата и час на публикуване: 2019-09-27 12:18:40