ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА (СКС) В СГРАДАТА НА ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БЛОК № 2“

Дата и час на публикуване: 2019-12-27 16:49:08
АОП номер: 04147-2019-0018 Статус: възложена

  Предметът на настоящата обществена поръчка е да се изгради Структурна кабелна система (СКС) в сградата на Институт по информационни и комуникационни технологии - Блок 2, с адрес : София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Георги Бончев”. Изграждането на кабелната система да се извърши съгласно действащите международни стандарти за кабелни системи и препоръките на конкретния производител. Целта е да се изгради високопроизводителна информационна инфраструктира, която да отговаря на съвременните стандарти и нужди на потребителите на мрежата.

  Основна цел на процедурата еизграждане на Структурна кабелна система (СКС) с цел постигне на универсална среда за комуникации, повишаване на надеждността и сигурността на връзките между потребителите в мрежата, лесно преконфигуриране на съществуващи и добавяне на нови потребители, повишаване на капацитет и производителност на инфраструктурните компоненти.

Индивидуален номер на процедурата: 0005847
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 85000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32420000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-30 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: проф. дмн. Галя Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 02 9796611
Документи