ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПЕТАБАЙТИ ОТ ДАННИ“

Дата и час на публикуване: 2019-11-04 19:26:24Последна промяна: 2019-11-04 19:26:18
АОП номер: 04147-2019-0015 Статус: прекратена

Предметът на настоящата обществена поръчка еДоставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни”по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка на компютърна ситема, състояща се от двойно резервиран MDS сървър, 4 двойно резервирани OSS сървъра, 8 сървъра за работа с обща памет, запомнящи масиви на основата на твърди дискове и на SSD устройства, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

            Основна цел на процедурата е закупуване на ново специализирано оборудване за нуждите на Института по информационни и комуникационни техннологии при БАН във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Индивидуален номер на процедурата: 0005676
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 6016666.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30211300
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-11 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: проф. д-р Емануил Атанасов
 • Телефон/и за контакт: 02 9796793
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 19:28:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111772476
  Удостоверено време: 04.11.2019 19:28:42
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 17:28:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 19:31:35
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111772507
  Удостоверено време: 04.11.2019 19:31:35
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 17:31:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 19:33:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111772528
  Удостоверено време: 04.11.2019 19:33:10
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 17:33:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 20:32:57
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111773168
  Удостоверено време: 04.11.2019 20:32:57
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 18:32:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 20:49:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111773339
  Удостоверено време: 04.11.2019 20:49:41
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 18:49:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образи на документи към документация за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-04 21:23:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111773690
  Удостоверено време: 04.11.2019 21:23:54
  Удостоверено време по UTC: 04.11.2019 19:23:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 14:28:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112725572
  Удостоверено време: 19.11.2019 14:28:45
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 12:28:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-26 18:35:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113215572
  Удостоверено време: 26.11.2019 18:35:51
  Удостоверено време по UTC: 26.11.2019 16:35:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:45:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113617301
  Удостоверено време: 03.12.2019 16:45:00
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 14:45:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-03 16:46:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113617344
  Удостоверено време: 03.12.2019 16:46:01
  Удостоверено време по UTC: 03.12.2019 14:46:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-07 15:28:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117583468
  Удостоверено време: 07.02.2020 15:28:00
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2020 13:28:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 16:29:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119962097
  Удостоверено време: 12.03.2020 16:29:14
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 14:29:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 16:33:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119962438
  Удостоверено време: 12.03.2020 16:33:47
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 14:33:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 16:35:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119962559
  Удостоверено време: 12.03.2020 16:35:38
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 14:35:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на процедурата

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-04-03 17:37:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121317410
  Удостоверено време: 03.04.2020 17:37:41
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2020 14:37:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • До всички заинтересовани лица, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗП на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на Решение № РП-19-252 от 11.03.2020 г. за прекратяване на процедура с предмет „Доставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни” по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-23 18:15:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122596168
  Удостоверено време: 23.04.2020 18:15:49
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2020 15:15:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори