ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ДОСТАВКА НА СИСТЕМА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ПЕТАБАЙТИ ОТ ДАННИ“

Дата и час на публикуване: 2019-11-04 19:26:24Последна промяна: 2019-11-04 19:26:18
АОП номер: 04147-2019-0015 Статус: отворена

Предметът на настоящата обществена поръчка еДоставка на система с възможност за съхранение и обработка на петабайти от данни”по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка на компютърна ситема, състояща се от двойно резервиран MDS сървър, 4 двойно резервирани OSS сървъра, 8 сървъра за работа с обща памет, запомнящи масиви на основата на твърди дискове и на SSD устройства, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

            Основна цел на процедурата е закупуване на ново специализирано оборудване за нуждите на Института по информационни и комуникационни техннологии при БАН във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Индивидуален номер на процедурата: 0005676
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 6016666.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30211300
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-11 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: проф. д-р Емануил Атанасов
  • Телефон/и за контакт: 02 9796793
Документи