Институт по електроника София

Доставка на слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър)

Дата и час на публикуване: 2019-06-11 16:49:21Последна промяна: 2019-06-11 16:48:20
АОП номер: 01496-2019-0001 Статус: приключена

Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 1 брой слънчев/лунен/небесен фотометър (радиометър) за нуждите на лаборатория "Лазерна локация" при Институт по електроника към БАН.
Необходимо изискване към апарата, предмет на обществената поръчка, е да съответства напълно на изискванията на описанието в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ и да е настроен за автоматична работа, следвайки стандартите на ACTRIS и AERONET.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004991
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 97800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 38230000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-03 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Бойко Колев
  • Телефон/и за контакт: 029795912
Документи