Институт по електроника София

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН

Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:56:26Последна промяна: 2019-08-12 10:56:05
АОП номер: 01175-2019-0003 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

Индивидуален номер на процедурата: 0005260
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 15343.01 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Георги Георгиев - помощник директор
 • Телефон/и за контакт: +359 879497122
Процедурата е Обединение на възложители
 • Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН
 • Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
Документи
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:57:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106722739
  Удостоверено време: 12.08.2019 10:57:51
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 07:57:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-12 10:58:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106722762
  Удостоверено време: 12.08.2019 10:58:06
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2019 07:58:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори