ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА

Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:43:53
АОП номер: 00591-2020-0001 Статус: отворена

„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Поръчката е обособена в три позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на торове за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на листни торове за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Индивидуален номер на процедурата: 0005886
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 118960.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000, 24410000, 24420000,24440000, 24320000, 24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-05 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
  • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи