ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Доставка на листни торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2017 година.

Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:37:19Последна промяна: 2017-03-09 14:37:09
АОП номер: 00591-2017-0001 Статус: приключена

Доставка на листни торове и доставка на продукти за раститена защита за нуждите на ИЦ-Кнежа

Индивидуален номер на процедурата: 0002074
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 37960.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-17 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
 • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи
 • Решение №6/09.03.2017 г. на Директора на ИЦ-Кнежа за откриване на процедура за възлагане на ОП чрез пряко договаряне

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:36:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067966346
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:36:31
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:36:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:36:35
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067966348
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:36:35
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:36:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПОКАНА за участие в процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на листни торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:36:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067966350
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:36:39
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:36:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:36:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067966355
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:36:42
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:36:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговорите с участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 09:22:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068504363
  Удостоверено време: 23.03.2017 09:22:44
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 07:22:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл.103, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите и провеждане на преговорите с участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 09:22:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068504367
  Удостоверено време: 23.03.2017 09:22:48
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 07:22:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ № 7 от 22.03.2017 за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на листни торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 09:22:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068504371
  Удостоверено време: 23.03.2017 09:22:52
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 07:22:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266485
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:14
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за Обществена поръчка 00591-2017-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266490
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:21
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - приложение договор за изпълнение на ОП - "ДОСТАВКА НА ЛИСТНИ ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗАРАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА -КНЕЖА ЗА 2017 ГОДИНА"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266493
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:24
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 1 "Доставка на листни торове"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266495
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:28
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 2 - "Доставка на продукти за растителна защита"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266497
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:31
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на ОП "ДОСТАВКА НА ЛИСТНИ ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА -КНЕЖА ЗА 2017 ГОДИНА" по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266501
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:34
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на ОП "ДОСТАВКА НА ЛИСТНИ ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА -КНЕЖА ЗА 2017 ГОДИНА" по обособена позиция 2.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 14:38:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070266505
  Удостоверено време: 16.05.2017 14:38:39
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 11:38:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към договор за възлагане на обществена поръчка № 2/04.05.2017 г. с предмет: „Доставка на листни торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 г.”

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-02 09:23:24
  Дата и час на промяна: 2017-12-18 10:24:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076310419
  Удостоверено време: 18.12.2017 10:24:13
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 08:24:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 13:29:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076316387
  Удостоверено време: 18.12.2017 13:29:23
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 11:29:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Върната гаранция по сключен договор

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2017-12-18 13:42:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076316772
  Удостоверено време: 18.12.2017 13:42:43
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2017 11:42:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори