ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:11:43Последна промяна: 2016-12-21 15:11:02
АОП номер: 00591-2016-0001 Статус: приключена

Необходимите за дейността на възложителя през 2017 год. количества торове и продукти за растителна защита, изискванията към опаковката им (ако е приложимо), както и крайните срокове за доставка на отделните видове са описани в тихническата спецификация. Поръчката съдържа 5 обособ.позиции:

1: Доставка на амониева селитра;

2: Доставка на NPK 15:15:15;

3: Доставка на троен суперфосфат;

4: Доставка на листни торове;

5: Доставка на продукти за растителна защита.

Индивидуален номер на процедурата: 0001808
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 88710.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
 • Телефон/и за контакт: 091327507
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:05:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061874161
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:05:25
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:05:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:05:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061874198
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:05:43
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:05:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:05:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061874210
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:05:46
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:05:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:05:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061874216
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:05:50
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:05:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 4/14.12.2016 за откриване на Публично състезание

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:05:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061874225
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:05:55
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:05:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1/16.01.2017 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в Публично състезание с предмет „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-17 14:07:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065189882
  Удостоверено време: 17.01.2017 14:07:55
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2017 12:07:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти в Публично състезание с предмет „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-01-17 14:07:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065189886
  Удостоверено време: 17.01.2017 14:07:59
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2017 12:07:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2/20.01.2017 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в Публично състезание с предмет „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-24 15:18:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065458635
  Удостоверено време: 24.01.2017 15:18:16
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2017 13:18:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №5/24.01.2017 г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в Публично състезание с предмет „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-01-24 15:18:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065458638
  Удостоверено време: 24.01.2017 15:18:20
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2017 13:18:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 15:39:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066973530
  Удостоверено време: 15.02.2017 15:39:43
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 13:39:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №1 за Обществена поръчка №00591-2016-001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:08:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067965120
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:08:45
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:08:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на ОП с предмет "„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2017 година”

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:09:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067965135
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:09:09
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:09:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция 1: Доставка на амониева селитра

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:09:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067965140
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:09:16
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:09:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция 2: Доставка на NPK 15:15:15

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:09:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067965147
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:09:22
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:09:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценова оферта по обособена позиция 3: Доставка на троен суперфосфат

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:09:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067965152
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:09:28
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:09:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 14:09:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067965157
  Удостоверено време: 09.03.2017 14:09:32
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 12:09:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-18 13:08:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077028068
  Удостоверено време: 18.01.2018 13:08:50
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2018 11:08:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори