СУ Христо Ясенов - Етрополе

Доставка на пропан-бутан, необходим за отопление на Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе

Дата и час на публикуване: 2021-11-19 17:59:36
АОП номер: 02605-2021-0001 Статус: възложена

1. Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки и правилата на ССБ АД

2. Наименование на стоката, характеристика: Газ пропан-бутан

3. Количество: 360 (триста и шестдесет тона) + 10%

4. Качество: съгласно БДС и Сертификат за качеството на газ пропан-бутан

5. Опаковка: наливно

6. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС

7. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от ПРОДАВАЧА.

8. Място за предаване: франко сградата на СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе, бул. "Руски" № 69

9. Срок на доставка и срок на договора: до 3/три/ работни дни след всяка писмена заявка. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване и е за срок от 3/три/ години или до изчерпване на количеството - което от двете събития настъпи по-рано.

10. Включени разходи в цената: транспортни и товарно-разтоварни разходи.

11. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура към СУ "Христо Ясенов" гр. Етрополе.

12. Срок за плащане на цената: до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на издаване на фактура

13. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: приемо-предавателен протокол, фактура, складова бележка, превозен документ, други.

14. Начин на установяване на количеството: измерване чрез уредите на мерене на авто цистерните за всяка доставка

Индивидуален номер на процедурата: 0006986
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 773230.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09122000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-11-29 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мила Манчева
  • Телефон/и за контакт: 0893615040
Документи