СУ Христо Ясенов - Етрополе

Доставка на пропан-бутан, необходим за отопление на Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе

Дата и час на публикуване: 2020-12-08 13:53:54
АОП номер: 02605-2020-0002 Статус: приключена

1. Вид поръчка: ПОКУПКА по Закона за обществените поръчки. 
2. Наименование на стоката, характеристика: Газ пропан-бутан.
3. Количество: 360 т. /триста и шестдесет/ тона + 10% 
    Количеството е прогнозно и  Купувачът не е обвързан с пълното му усвояване. Купувачът си запазва правото да не заяви и респективно да не заплати горивото в посочения обем. В този случай Купувачът не дължи неустойки и обезщетения на Продавача. Продавачът приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на договора не бъде изпълнен изцяло.
4. Качество: съгласно  БДС и Декларация за съответствие на качеството на течните горива. 
5. Опаковка: наливно. 
6. Срок на годност /съхранение/: съгласно БДС. 
7. Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост на  обекта и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача. 
8. Място на предаване: франко сградата на Средно училище „Христо Ясенов”, гр. Етрополе, бул. Руски № 69. 
9. Срок на доставка и срок на договора: до 3 /три/ дни след всяка писмена заявка. Договорът влиза в сила от датата на първата заявка и е за срок от 3 /три/ години.
10. Включени разходи в цената: транспортни и товарно-разтоварни разходи. 
11. Начин на плащане: банков превод /платежно нареждане/ след издаване на фактура към Средно училище „Христо Ясенов”, гр. Етрополе.
12. Срок за плащане на цената: до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол и издаване на фактура.
13. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: приемо-предавателен протокол, фактура, складова бележка, превозен документ.
14. Начин на установяване на количеството: измерване/броене.

Индивидуален номер на процедурата: 0006618
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 480000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09122000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мила Манчева
  • Телефон/и за контакт: 0893615040
Документи