Община Хайредин

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“; обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор при ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ „Васил Воденичарски“

Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:43:56Последна промяна: 2018-05-08 11:52:49
ID номер: 9075622 Статус: възложена

Упражняване на стройтелен надзор при изпълнението на СМр във връзка с подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всичкивидове малка по мащаб инфраструктура" по две обособени позиции:

1. Упражняване на стройтелен надзор при ремонт и реконструкция на ОДз "Славейче"

2. Упражняване на стройтелен надзор при ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ "Васил Воденичарски"

Индивидуален номер на процедурата: 0003726
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Хайредин
Прогнозна стойност: 54089.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-17 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
  • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи