Община Хайредин

Изготвяне на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на проекти на Община Хайредин по Под мярка 7.2

Дата и час на публикуване: 2016-08-04 16:43:25Последна промяна: 2017-10-18 15:22:43
АОП номер: 743480 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Изготвяне на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на проекти на Община Хайредин по Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г. по обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда СОУ "Васил Воденичарски";

Обособена позиция №2: "Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда ОДЗ "Славейче";

Обособена позиция №3: "Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях", съгласно изискванията на възложителя и предоставените от него технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.

Поръчката обхваща следните дейности за всяка от обособените позиции:

Дейност 1: Изготвяне на технически проекти и КСС;

Дейност 2: Осъществяване на авторски надзор. 

Индивидуален номер на процедурата: 0001089
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Хайредин
Прогнозна стойност: 264000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71220000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
  • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи