Община Хайредин

Изпълнение на СМР във връзка с Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: Ремонт и реконструкция на ОДЗ „Славейче“; обособена позиция № 2: „Ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ „Васил Воденичарски“

Дата и час на публикуване: 2018-08-03 17:17:17Последна промяна: 2018-10-30 14:55:01
АОП номер: 00614-2018-0006 Статус: възложена

Изпълнение на СМР във връзка с подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването и разширяванетно на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт и реконструкция на ОДЗ "Славейче"

Обособена позиция 2: Ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ "Васил Воденичарски"

Индивидуален номер на процедурата: 0004029
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Хайредин
Прогнозна стойност: 2823287.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Габриела Милчева
  • Телефон/и за контакт: 0879804872
Документи