Община Хайредин
  • Начало

Профил на купувача - начало

"Консултантски услуги - управление на проект с пет обособени позиции: Обособена позиция №1 "Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки", село Михайлово, община Хайредин, област Враца", финансиран по договор № BG06RDNP001-7.006-0103 "Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ "Горан Червеняшки", село Михайлово, община Хайредин, област Враца"; Обособена позиция №2: "Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен", финансиран по договор BG06RDNP001-7.006-0114 "Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин - село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен"; Обособена позиция №3: "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" финансиран по проект BG06RDNP001-7.001-0152 "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях"; Обособена позиция №4: "Ремонт и реконструкция ОДЗ "Славейче", финансиран по договор №06/07/2/0/00929; обособена позиция №5: "Ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда на СОУ "Васил Воденичарски", финансиран по договор № 06/07/2/0/00928
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2020-05-08 11:47:17
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-18 16:00:00