ОУ Граф Н.Игнатиев - село Граф Игнатиево

Процедура за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот - поземлени имоти с ПИ № 17806.26.1 с обща площ от 31,965 дка и ПИ № 17806.26.3 с обща площ от 17,998 дка, начин на трайно ползване „нива”, по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, общ. Марица, област Пловдив. Начална тръжна цена– 40.00 лв/дка.

Дата и час на публикуване: 2018-07-08 19:29:26Последна промяна: 2018-07-08 19:28:31
Документи