ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - ПЛЕВЕН