Община Главиница

"Доставка и монтаж на котел за парно отопление в Общинска администрация, гр. Главиница"

Дата и час на публикуване: 2020-05-08 09:42:57
Статус: отворена

Преднетът на поръчката представлява демонтиране на съществуващ котел с принадлежности, доставка и монтаж на нов стоманен комбиниран водогреен котел за парно отопление с мощност 430 kW със съответните му принадлежности.

Индивидуален номер на процедурата: 0006287
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 33333.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39715200
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи