Община Главиница

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор на обект: “ Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сгради на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в общ. Главиница“ 2. Обособена позиция №2: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“ Е

Дата и час на публикуване: 2019-08-14 09:10:30
ID номер: 9091412 Статус: възложена

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020г., мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", по две обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: "Осъществяване на строителнен надзор на обект: "Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сгради на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий" в общ. Главиница

1. Обособена позиция 2: "Осъществяване на строителен надзор на обект: "Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, обл. Силистра"

Индивидуален номер на процедурата: 0005301
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 16040.34 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Донка Куртева
  • Телефон/и за контакт: 086362040
Документи