Община Главиница

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект: Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра.

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 18:13:53
ID номер: 9077320 Статус: възложена

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на Община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект: Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, по Мярка 07 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003847
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 1950.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79420000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи