Община Главиница

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект: Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница, по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Дата и час на публикуване: 2018-05-15 14:08:36
ID номер: 9076069 Статус: възложена

"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на Община Главиница, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект: Реконструкция на улична мрежа на територията на Община Главиница, по Мярка 07 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003753
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 23450.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79420000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Айсун Кошуджу
  • Телефон/и за контакт: 08636 2060
Документи