Община Главиница

„Извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2017/2018 г.“

Дата и час на публикуване: 2017-08-11 10:38:37Последна промяна: 2017-08-11 10:38:22
ID номер: 9067196 Статус: възложена

Предметът на поръчката представлява предоставяне на услуги на сухопътния транспорт, изразяващи се в извършване на превоз на ученици и деца до и от училищата и детските градини на територията на община Главиница през учебната 2017/2018 г.“ по 11 обособени позиции

Обособена позиция 1 - Главиница-Зебил-Звенимир-Подлес-Главиница.

Обособена позиция 2 - Главиница-Коларово-Зафирово-Сокол-Главиница.

Обособена позиция 3 - Главиница-Вълкан-Главиница.

Обособена позиция 4 - Главиница-Зарица-Звенимир- Главиница.

Обособена позиция 5 - Главиница-Падина-Главиница.

Обособена позиция 6 - Главиница-Суходол-Главиница.

Обособена позиция 7 - Зафирово-Косара-Богданци-Зафирово.

Обособена позиция 8 - Зафирово-Богданци-Зафирово.

Обособена позиция 9 - Главиница-Коларово-Зафирово-Богданци-Косара-Д.Ряхово-М.Преславец-Главиница.

Обособена позиция 10 - Главиница-Подлес-Зебил-Звенимир-Зарица-Главиница.

         Обособена позиция 11 - Листец-Вълкан-Листец-Звенимир-Зарица-Звенимир-Листец.

Индивидуален номер на процедурата: 0002703
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Главиница
Прогнозна стойност: 60133.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-21 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентин Проданов
  • Телефон/и за контакт: +35986362264
Документи